БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактите са актуални. Сайтът е в процес на актуализиране.

Покана за Общо събрание на БМХО

Управителният съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 10 февруари 2018 г., от 16.00 часа в 4-та аудитория на Медико-биологичния институт (МБИ) на МУ-София, ул. Здраве 2, гр. София, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БМХО за периода м. февруари 2017 г. до м. декември 2017 г.
2. Финансов отчет за 2017 г.
3. Промяна на седалището и адреса на управление на сдружението.
4. Промяна в Устава на БМХО.
5. Разни.

Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието.
Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на  БМХО.
При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Този уебсайт използва „бисквитки“, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Запознайте се с нашата Политика за Поверителност . Приемам