Покана за общо събрание на БМХО за 2017 г.

Автор: |  

ПОКАНА

 

„Управителният съвет на Българската медицинска хомеопатична организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 18 февруари 2017 г., от 16.00 часа в 4-та аудитория на Медико-биологичния институт (МБИ) на МУ- София, ул. Здраве 2, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БМХО за периода м. февруари 2016 г. до м. декември 2016 г.
  2. Финансов отчет за 2016 г.
  3. Избор на нов УС
  4. Разни.

Поканват се всики членове на организацията да вземат участие в събранието.

Писмените материали са на разположение на членовете всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на БМХО.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място при същия дневен ред.”